Навчальний план

Навчальний план МАГІСТРА

Завантажити навчальний план у форматі pdf

Галузь знань: Механічна інженерія
Спеціальність: Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітня програма: Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Автоматизовані системи діагностики авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 5
Кількість годин: 150
Ціль курсу – додання до знань студентів в області робочих процесів, конструкції, систем і агрегатів газотурбінних двигунів (ГТД) нових знань по діагностуванню їх технічного стану спеціальними інструментальними засобами і за вимірюваними в експлуатації параметрами. Курс складається з наступних основних тем. Діагностика на різних етапах життєвого циклу двигуна. Системи діагностування ГТД. Засоби збору, передачі, обробки та реєстрації діагностичної інформації. Засоби обробки діагностичної інформації. Опис діагностичної інформації методами теорії ймовірностей та математичної статистики. Теорія перевірки статистичних гіпотез. Методи допускового контролю ГТД. Методи тренд-аналізу. Діагностична цінність ознак і контролепридатність. Методи розпізнавання дефектів ГТД. Інструментальні методи діагностування ГТД.

Віброакустика авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 4,5
Кількість годин: 135
Ціль курсу – дати знання, навички і уміння, необхідні для віброакустичної діагностики авіаційних двигунів та енергетичних установок. Основний зміст курсу. Перелік задач віброакустичної діагностики і напрямки їх рішення. Вібрація в авіаційних ГТД, параметри, які характеризують вібрації, суперпозиція коливань. Спектри періодичних і неперіодичних коливань, квазіполігармонічні коливання. Аналіз часових рядів у задачах віброакустики. Джерела вібрацій у двигуні. Акустичний шум ГТД. Приклади реальних віброакустичних сигналів справних і дефектних об'єктів. Боротьба з небезпечними вібраціями і акустичними шумами в двигунах. Математичні моделі вібрації. Вибір місць установлення віброперетворювачів на двигуні, режимів проведення діагностичних випробувань і реєстрація віброакустичного сигналу. Розпізнавання за зміною вібрації у процесі роботи об'єкта на підставі еталонних комплексів діагностичних ознак, методами статистичної класифікації. Розпізнавання за обмеженої кількості діагностичних ознак. Класифікація вимірювальних перетворювачів. Перспективи розвитку віброакустичної діагностики.

Екологічні аспекти проектування та випробувань АД і ЕУ
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 120
Предметом дисципліни є методи та інформаційні технології для аналізу і синтезу підсистем ЛА різного призначення, методи визначення параметрів та експлуатаційних характеристик силових установок у складі ЛА. Науковою основою дисципліни є фундаментальні закони і положення системотехніки та основи математичного моделювання, які відображають процеси аналізу та синтезу елементів авіаційних силових установок і планера ЛА як складних технічних систем.

Інтелектуальна власність
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 120
Курс формує поняття про інтелектуальну власність; характеристики об'єктів й суб'єктів авторських і суміжних прав; дає знання щодо основних положень й законодавства про право промислової власності; поняття патентної інформації; способи введення об'єктів інтелектуальної власності в цивільний оборот; комерційне використання об'єктів інтелектуальної власності; методи захисту прав авторів і правовласників; роль держави в керуванні об'єктами інтелектуальної власності.

Комп’ютерно-інтегровані системи проектування
Кредити ECTS: 7
Кількість годин: 210*
Ціль курсу – придбання знань та умінь, необхідних для виконання інженерних розрахунків основних деталей авіаційного газотурбінного двигуна в програмному пакеті ANSYS. Основний зміст курсу. Роль числових методів в розрахунках на міцність. Основні етапи числового дослідження міцності конструкції. Ідея і галузь застосування метода скінчених елементів (МСЕ). Етапи створення скінчено-елементної сітки. Аналітичне розв’язання задач розрахунку балок на міцність: методика постановки, розв’язання задач та аналізу результатів в програмному комплексі ANSYS. Задання граничних умов і умов теплового контакту. Стаціонарні і нестаціонарні задачі теплопровідності. Формування функціональної залежності теплофізичних характеристик матеріалів від температури. Методика виконання розрахунку тепло напруженого стану деталі. Методика постановки і рішення контактних задач. Загальна характеристика задач динаміки. Спектральний відгук у разі ударного навантаження. Методика розрахунку власних форм і частот коливань на прикладі робочих лопаток. Частотна діаграма.

Науково-педагогічне стажування
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 90
Під час науково-педагогічного стажування студентам пропонується з початку проведення кількох практичних та лабораторних занять серед студентів молодших курсів під наглядом наукового керівника. Після опанування необхідного досвіду студенту пропонується провести лекцію під наглядом керівника за готовим лекційним матеріалом. Також студентам пропонується обрати серед студентів молодших курсів помічника, якій в рамках учбового плану може допомогти з науковим дослідженням магістра. При цьому сам магістрант повинен скласти план робіт і спосіб перевірки та оцінки її результатів.

Науково-дослідна робота
Кредити ECTS: 5
Кількість годин: 150
Передбачає розвиток у студентів здатності до самостійних теоретичних і практичних суджень і висновків, умінь об'єктивної оцінки наукової інформації, свободи наукового пошуку і прагнення застосування наукових знань в освітній діяльності, яка виконується студентом під керівництвом наукового керівника. Включає такі основні теми. Методи наукового дослідження. Організація наукової діяльності. Критерії вибору дослідницького підходу. Методологія експериментальних досліджень. Основні етапи науково-дослідної роботи (НДР). Вибір магістрантом теми дослідження. Огляд літератури за темою наукового дослідження. Безпосереднє виконання НДР. Написання реферату з обраної теми. Коригування плану проведення НДР відповідно до отриманих результатів. Складання звіту про НДР. Курсове проектування.

Перспективні технології виробництва авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 120
Предметом вивчення є теоретичні основи розробки технологічних процесів складання ГТД, особливості розрахунків складальних ланцюгів, а також методи поєднання основних пар ГТД, вузлового та загального складання, які відповідають сучасному рівню розвитку технології авіаційного двигунобудування. Зміст курсу: Головні поняття та визначення технологічного процесу складання, специфічність технологічних процесів складання. Технологічність конструкції у зв’язку з процесом складання. Надійність складальних одиниць. Точність складання, фактори, які впливають на точність. Проектування технологічних процесів складання, початкові дані, етапи проектування, документація. Складання основних пар ГТД: різьбових з’єднань, зубчастих співпрягань, підшипників, шліцевих поєднань, зварювальних, паяних, клійових і механічних поєднань. Види технічного контролю. Неврівноважність та її види. Балансування роторів. Складання компресорів, камер згоряння, турбін. Загальне складання ГТД та технологія монтажу ГТД.

Психологія та педагогіка вищої школи
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 120
Курс має на меті ознайомлення із сучасними методиками викладання дисциплін у вищій школі, методологією розробки методичних матеріалів до викладання. Містить такі основні теми. Освіта: предмет, функції, загальна модель, зміст, тенденції. Психологія навчання. Психічні процеси і стани в діяльності особистості; особливості їх прояву в навчальній діяльності. Структура особистості. Роль сім’ї у вихованні особистості. Спілкування в системі взаємовідносин людини. Конфлікт. Психологічні питання організації самостійної роботи студента у ВНЗ. Публічний виступ. Переконання. Техніка аргументації.

Ресурсне проектування і випробування авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 5
Кількість годин: 150
Метою даного курсу є додання до знань в області перевірочних розрахунків елементів конструкції на міцність, які студенти одержали під час вивчення дисципліни «Конструкція та міцність авіаційних двигунів (АД)», заглиблених знань з міцносної надійності (МН) деталей АД, їх ресурсного проектування, ресурсних випробувань, встановлення та подовження їх ресурсів згідно з прийнятою в галузі методологією. Основний зміст курсу: Показники МН деталі – безвідмовність та довговічність (технічний ресурс) у вірогідній формі. Структура моделі МН елементів АД. Статистичні властивості моделей. Релаксація напруги при високотемпературній повзучості матеріалу в локальних частинах деталі з жорсткими зв'язками. Моделі руйнування зразків матеріалу при циклічному навантаженні. Основні типи руйнування. Малоциклова втома (МЦВ). Багатоциклова втома (БЦВ) чи витривалість. Загальна структура моделі напружено-деформованого стану (НДС): пружність, пластичність та врахування повзучості. Основи механіки руйнування матеріалів деталей. Моделі руйнування деталей АД та ЕУ. Методи встановлення ресурсів АД: прямої наробітки, на підставі еквівалентно-циклових випробувань (ЕЦВ) та розрахунковий. Експлуатація за регламентом та за технічним станом. Системи діагностування стану АД на підставі цифрового аналізу.

Системи автоматичного управління авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 5,5
Кількість годин: 165
Завдання дисципліни: надати знання та вміння в області аналізу та частково синтезу систем автоматичного управління (САУ) авіаційними газотурбінними двигунами (ГТД), визначивши при цьому вплив специфіки останніх на класичні методи теорії автоматичного управління (ТАУ). Основний зміст курсу: Основні поняття та визначення. Авіаційний ГТД як об’єкт управління. Контур управління САУ та системи автоматичного регулювання (САР). Типовий склад САР. Зворотній зв’язок. Замкнені та розімкнені САР. Структурна схема та програми регулювання: одновального турборекативного двигуна (ТРД) з незмінною геометрією, ТРД зі змінюваним критичним перерізом сопла. Регулюючі фактори, регульовані параметри, програми регулювання. Варіанти структури. САУ. Особливості регулювання двоконтурних ТРД (ТРДД) та ТРД з форсажною камерою згоряння (ТРДФ). Рівняння динаміки ТРД, ТРДД та турбовальних (ТВаД) АД. Рівняння динаміки ТРДФ, ТРДДФ. Крутильні коливання в ТВаД. Чуйникі САУ АГТД. Термопара – рівняння та динамічні властивості. Сервомотори (підсилювачі), типи, загальні вимоги. Задачі аналізу та синтезу САУ АД. Моделі САУ. Передаточні функції сполучень та систем. Динамічні властивості САР та їх елементів. Синтез у комплексному просторі. Синтез за допомогою логарифмічних частотних характеристик. Закони регулювання. П, І, Д та ПІД – регулятори, їх характерні властивості та призначення. Задачі управління ГТД на перехідних режимах. Управління температурою газу. Автоматичне забезпечення газодинамічної стійкості компресора. Загальна характеристика цифрових САУ АД. Приклади побудови цифрових САУ ГТД.

Системи охолодження елементів авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 6
Кількість годин: 180
Ціль курсу – придбання знань та умінь, необхідних для кваліфікованого конструювання термонапружених деталей авіаційних двигунів (АД) та енергетичних установок (ЕУ) та уявлень про проектування систем охолодження двигунів та інших високотемпературних об’єктів енергетики. Зміст курсу: Проблеми теплового та термонапруженого стану деталей АД. Теплові умови функціонування термонапружених деталей та вузлів АД. Типові та перспективні види і схеми теплового захисту (охолодження). Математичне моделювання систем охолодження. Основи конвективного теплообміну. Особливості теплообміну охолоджуваних деталей ГТД. Розрахунки ефективності систем загороджувального охолодження. Фізичні основи виникнення термічних напружень. Конструювання термонапружених елементів АД. Розрахункові схеми теплового навантаження вузлів АД. Напружений стан при неоднорідному нагріві. Оптимізація термонапруженого стану.

Переддипломна практика
Кредити ECTS: 10
Кількість годин: 300
Ціль курсу – Закріплення теоретичних знань і умінь, оволодіння методикою дослідження та експериментування в реальних умовах практичної діяльності фахівців цього рівня, розвиток творчих здібностей, уміння застосувати набуті знання на практиці, збір матеріалів, необхідних для виконання кваліфікаційної випускної роботи магістра

Дипломна робота магістра
Кредити ECTS: 23
Кількість годин: 690
Ціль курсу – Систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» підготовки фахівця освітнього ступеня магістр, і їх практичне використання при вирішенні конкретних наукових, прикладних, інженерних, економіко-соціальних і виробничих питань у авіаційній та ракетно-космічній галузі; розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень і експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування; визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітніх ступенів характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки і культури.

* Години на курсове проектування були додані до годин курсу