Навчальний план

Навчальний план БАКАЛАВРА

Завантажити навчальний план у форматі pdf

Галузь знань: Механічна інженерія
Спеціальність: Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітня програма: Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Авіаційне матеріалознавство
Кредити ECTS: 6
Кількість годин: 216
Складається з наступних основних розділів. Конструкцій-ні авіаційні матеріали, їх властивості та засоби їх оцінки. Теоретичні основи будови металів і сплавів. Основи зміцнення металів та сплавів. Хіміко-термічна обробка вуглецевих і легованих сталей та інших конструкційних матеріалів. Сталі і сплави з особливими фізико-хімічними властивостями. Конструкційні матеріали на основі алюмінію, титану, міді, берилію, магнію, їх фізичні, хімічні, механічні, технологічні та експлуатаційні властивості. Корозія, за-хист авіаційних сплавів від корозії. Неметалеві конструкційні матеріали (полімери, термопласти, реактопласти, гуми). Клеї та процеси склеювання. Лакофарбові матеріали та покриття. Герметизуючі матеріали. Керамічні матеріали. Полімерні, вуглець-вуглецеві, металічні, керамічні композиційні матеріали.

Авіаційні поршневі двигуни
Кредити ECTS: 6
Кількість годин: 216
Курс складається з наступних основних тем. Принцип дії 2- та 4-тактних двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Класифікація ДВЗ за процесами, схемними, конструктив-ними та іншими показниками. Робочі процеси в поршневих ДВЗ. Хімічні реакції горіння. Швидкість розповсюдження ламінарного та турбулентного полум’я. Утворення токсичних компонентів в відпрацьованих газах. Індикаторні показники робочого процесу Ефективний та механічний ККД. Швидкісні характеристики (зовнішня та часткові). Навантажувальні характеристики. Гвинтова та генераторна характеристики. Універсальна характеристика. Регулювальні характеристики. Особливості конструкції поршнів, шатунів, колінчастих валів, циліндрів та блоків. Кінематика і динаміка поршневих двигунів. Газові та інерційні сили. Врівноваження поршневих двигунів. Розрахунки основних деталей поршневих двигунів на міцність. Системи паливопостачання ДВЗ. Система охолодження ДВЗ. Система змащування ДВЗ. Система запалювання ДВЗ.

Авіаційні силові установки і агрегати
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 144
Ціль курсу – дати знання необхідні при розробці конструкцій, проектуванні та виготовленні систем і агрегатів, які входять до складу авіаційної силової установки (СУ). Містить наступні теми. Основні системи. Вимоги до СУ. Етапи розробки СУ. Паливна система. Мастильна система СУ. Елементи паливних та мастильних систем. Пускова система ГТД. Основні агрегати та їх призначення. Шестеренні насоси. Плунжерні насоси Аксіально-поршневі насоси. Відцентрові насоси. Паливні форсунки. Гідромеханічні приводи стабільної частоти для електро-генераторів.

Безпека життєдіяльності
Кредити ECTS: 1,5
Кількість годин: 54
Метою курсу є надання студентам новітніх теорій, мето-дів та технологій для прогнозування надзвичайних ситуацій (НС), створення моделей розповсюдження НС, визначення рівня ризику та впровадження комплексу заходів, спрямованих на запобігання НС, захист персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей у разі НС, локалізації та ліквідації їх наслідків. Також, щоб надати учням новітні теорії, методи та технології безпечних способів виробництва та способів запобігання професійним травмам.

Взаємозамінність та стандартизація
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Ціль курсу - засвоєння основ взаємозамінності, стандартизації і метрології. Складається з таких основних тем. Якість в машинобудуванні. Принципи будування єдиної системи допусків та посадок. Типи похибок та категорії погрішностей, методи обрахування погрішностей, поправ-ка. Нормальний закон розподілення випадкових похибок (закон Гауса). Метрологія та технічні вимірювання. Похибки форми і розміщення поверхонь. Система допусків, посадок і взаємозамінність підшипників кочення, різьбових з’єднань, зубчастих передач, плішкових та шліцьових з’єднань, позначення посадок.

Вища математика
Кредити ECTS: 18
Кількість годин: 648
Векторна алгебра і елементи теорії визначників. Рівняння прямої і площини. Матриці і системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Лінійні векторні простори. Лінійні оператори та їх матриці. Квадратичні форми. Рівняння поверхонь і ліній другого порядку. Теорія границь послідовностей, теорія границь функцій. Неперервні функції. Диференціальне числення функцій однієї незалежної змінної. Комплексні числа, дії з комплексними числами. Диференціальне числення функції кількох незалежних змінних. Інтегральне числення функцій однієї незалежної змінної. Звичайні диференціальні рівняння та їх системи. Криволінійні інтеграли, кратні інтеграли. Елементи теорії векторного поля. Чи-слові і функціональні ряди, ряди Фур'є. Інтеграл Фур'є, перетворення Фур'є. Функції комплексної змінної. Операційне числення. Елементи варіаційного числення. Диференціальні рівняння у частинних похідних. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики.

Вступ до фаху
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Мета курсу полягає у наданні більш глибоких знань у загальних та спеціальних наукових галузях, які пов'язані з авіаційними силовими установками. Теми включають ко-ординацію силової установки з літаком. Конструктивні схеми, основні параметри та принцип дії газотурбінного двигуна. Робочі цикли двигуна внутрішнього згоряння. Загальна конфігурація та основні параметри поршневого двигуна.

Гідравліка
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Ціль курсу – засвоювання основних законів руху рідини та газу і закони силової взаємодії між рідиною та тілами, обладнання насосів, агрегатів гідравлічних систем. Містить наступні основні теми. Основні фізико-механічні властивості рідини та газу. Гіпотеза суцільності. Густина і питома вага. Стисливість. Температурне розширення. Опір розтягу. В'язкість. Сили, які діють на рідину. Основне рівняння гідростатики. Закон Архімеда. Відносний спокій рі-дини. Рівняння нерозривності. Рівняння витрати. Рівняння руху ідеальної рідини у формі Ейлера. Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини та потоку реальної рідини. Рівняння імпульсів для усталеного руху ідеальної рідини. Течія рідини в трубах. Гідравлічні втрати. Ламінарна і турбулентна течія. Раптова і плавна зміна перетину каналу течії, поворот. Місцеві опори. Витікання рідини через отвори та насадки. Розрахунок гідравлічних мереж. Прямолінійний рівноприскорений рух русла. Обертовий рух русла. Не-усталений рух рідини в трубах. Гідравлічний удар. Гідравлічні машини (насоси). Відцентрові насоси. Шестеренні насоси. Гвинтові насоси. Пластинчасті насоси. Радіальні роторно-поршневі насоси. Аксіальні роторно-поршневі насоси. Характеристики об'ємних роторних насосів.

Гідрогазодинаміка
Кредити ECTS: 5
Кількість годин: 180
Курс містить наступні основні теми. Основні поняття і рівняння газової динаміки. Основні моделі суцільного середовища. Методи Ейлера і Лагранжа. Одновимірні рівняння для течій рідини. Повні параметри. Одновимірні рівняння газодинаміки. Газодинамічні функції температури, тиску, густини, витрати та імпульсу. Рівняння Христиановича. Дія різноманітних впливів на течію рідини та газу по каналах. Стрибки ущільнення. Схема розрахунку розподілу параметрів газу. Плоскі потенціальні течії рідини та газу. Силова взаємодія потенціального потоку рідини з твердим тілом. Теорема Жуковського. Потенціальна течія рідини через решітку профілів. Обчислення головного моменту поверхневих сил, що діють на колесо турбомашини, по стану течії на контрольній поверхні. Надзвукові по-токи з сильними впливами. Течія Прандтля Майєра. Косі стрибки. Рівняння Прандтля. Ламінарна течія рідини. Парабола Пуазейля. Закон Гагена-Пуазейля. Турбулентна течія рідини. Закони опору Прандтля і Блазіуса. Трьохшарова модель течії. Вплив стисливості та поздовжнього градієнту тиску.

Гуманітарна дисципліна за вибором
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Історія України вивчається у першому семестрі. У курсі розглядається історія суспільства на території сучасної України у ретроспективі всесвітньої історії, а саме у ретроспективі основних історичних епох розвитку людства: Первісної культури, Античної культури, епохи Середньовіччя, епохи Відродження, віку Просвітництва тощо. Також розглядається історія становлення української державності і суспільства до теперішнього часу.

Деталі машин та основи конструювання
Кредити ECTS: 6
Кількість годин: 216*
Курс присвячений вивченню основ розрахунків і конструювання, критеріїв працездатності деталей та вузлів машин, засвоєнню методів розрахунку різних деталей, знайомству з сучасними методами проектування. Курс містить наступні основні теми. Роз’ємні і нероз’ємні з’єднання. Передаточні механізми: гвинт-гайка, зубчасті передачі. Вали та осі. Підшипники кочення та ковзання. Основні типи механічних муфт. Кінематичні розрахунки та попередній розрахунок деталей на міцність Розподіл загального передаточного відношення по ступеням редуктора та його аналіз. Попередні розрахунки на міцність передач (зубчастих, хвильових, черв’ячних , гвинтових та ін.), які входять до складу редуктора. Ескізне проектування редуктора. Кінцева розробка конструкції редуктора. Оформлення технічної документації. Розробка вузлів кріплення редуктора до силових елементів літака. Перевірка елементів муфт на міцність. Курсове проектування.

Динаміка і міцність авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 4,5
Кількість годин: 162
Ціль курсу – надбання знань з аналізу конструктивних особливостей авіаційних ГТД, розрахунків на міцність головних конструктивних елементів двигуна (робочих лопаток, дисків та барабанів, з`єднання лопаток з дисками, валів, камер згоряння та ін.), конструкційних матеріалів, які використовують-ся у двигунах, навантажень, які діють відповідно з узагальненим польотним циклом на елементи конструкції двигуна, формування початкових уявлень про моделі міцносної надійності елементів АД. Містить наступні основні теми. Умови роботи і навантаження на основні вузли та деталі двигуна. Газові сили і моменти. Сили інерції. Джерела температурних напружень. Розрахунок на міцність валу турбіни та фланцевого сполучення, ротора барабанного типу та зтягувального болта, вузла з’єднання ротора відцентрового компресора з валом, робочих лопаток. Розвантаження пера робочої лопатки від згинаючих моментів газових сил моментами від відцентрових сил. Особливості розрахунку лопаток з бандажними полицями, нерівномірно нагрітих лопаток. Контактні та витратні ущільнення. Розрахунок витрати повітря скрізь лабіринтне ущільнення. Конструкція та розрахунок на міцність вузлів кріплення робочих лопаток компресорів та турбін, дисків компресорів і турбін, виведення головних розрахункових рівнянь напруженого стану. Аналіз термонапруженого стану диска. Розрахунок на міцність та витривалість оболонок (корпусів компресорів, турбін, камер згоряння, тонкостінних валів). Розрахунок статора на непробивність. Міцність елементів підвіски двигуна від дисбалансу при обриві робочої лопатки. Інтеграція двигуна та літального апарату.

Економіка підприємства
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 144
Ціль курсу – вивчення теорії й методичних основ освоєння й рішення практичних завдань господарського керування підприємством у конкурентному ринковому середовищі; формування вмінь і навичок ефективного використання матеріальних, трудових, фінансових і інтелектуальних ресурсів для виробництва продукції (наданню послуг); забезпечення розширеного відтворення й розвитку підприємства на основі інноваційно-інвестиційної моделі.

Експлуатація, ремонт та використання авіаційних двигунів у наземних установках
Кредити ECTS: 6,5
Кількість годин: 234
Курс складається з наступних основних тем. Наземні установки на базі газотурбінних двигунів (ГТД). Конструктивні схеми наземних та морських ГТД. ГТД з регенерацією тепла, з проміжним охолодженням, з проміжним підігрівом, з утилізацією тепла вихлопних газів. Ефективне виробництво холоду. Когенерація у нафтохімічному виробництві. ГТД в газотурбінній електростанції. ГТД та ЕУ для кораблів. Корозія турбіни. Захисні покриття лопаток. ГТД в залізничному транспорті. Танкові ГТД. Методи зниження рівня емісії: упорскування води в камеру згоряння; каталітична очистка; «сухий» метод зниження NOX. Акустичні характеристики ГТД та шумоглушники. Засоби боротьби з потраплянням пилу в проточну частину. Призначення та класифікація авіаційних приладів. Існуючі методики ви-значення причин відмов та несправностей. Методи не-руйнівного контролю. Оптико-візуальні методи діагностики авіаційної техніки. Аналіз вібрацій конструкцій різного рівня складності на прикладі ГТД та підшипникового вузла.

Електротехніка та електроніка
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Курс дає знання електротехнічних законів, складу та принципів побудови мікропроцесорної техніки; методів аналізу електричних і магнітних кіл; принципів дії, конструкцій, властивостей, галузей застосування основного електротехнічного та електронного обладнання, електровимірювальних приладів. Включає такі основні теми. Генеруючі та приймаючі пристрої. Схеми заміщення резистора, індуктивної котушки та конденсатора як приймачів електричної енергії. Електричні кола постійного струму. Закони Кірхгофа, контурних струмів, вузлових потенціалів, накладення. Однофазні та трифазні електричні кола синусоїдного струму. Основи теорії магнетизму. Транс-форматори. Асинхронні машини. Синхронні машини. Машини постійного струму. Напівпровідникові елементи електронних схем, фільтри, інвертори.

Загальний устрій авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 5,5
Кількість годин: 198
Цей курс дає сучасне уявлення про загальний устрій повітряно-реактивних та ракетних двигунів. Вивчаються наступні теми. Тяга та її рівняння. Турбореактивний двигун. Турбореактивний двигун з форсажною камерою згоряння. Двоконтурний турбореактивний двигун. Двоконтурний турбореактивний двигун з форсажною камерою згоряння. Турбовальний двигун. Турбогвинтовий двигун. Прямоточний двигун. Рідинний ракетний двигун. Твердопаливний ракетний двигун. Вхідний пристрій. Повітряний компресор. Газові турбіни. Камера згоряння. Форсажна камера згоряння. Вихідні пристрої.

Інженерна та комп’ютерна графіка
Кредити ECTS: 7
Кількість годин: 252
У курсі розглядаються наступні основні теми. Вступ до конструювання: аналіз проблем, концептуальне конструювання та аналіз, системне мислення, деталювання. Технічні креслення відповідно до стандартів: ортогональні та допоміжні види, розтини, розмірність і точність, зборки та робочі креслення. Ескізи та методи моделювання за допомогою CAD-систем.

Інженерні основи аерокосмічної техніки
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Курс навчає основам аерокосмічної техніки у ретроспективі історії її розвитку. Вивчаються наступні основні теми. Історія розвитку авіаційної та космічної техніки. Сучасні літальні апарати. Літаки, гелікоптери, ракетно-космічні комплекси: класифікація, аеродинамічні сили і моменти, піднімальна сила, принципи її створення. Сила аеродинамічного опору. Якість літального апарату. Визначення потрібної сили тяги. Поршневі і ракетні двигуни літальних апаратів. Повітряно-реактивні двигуни. Основні системи газотурбінних двигунів. Основні нормативні документи по створенню авіаційного двигуна. Призначення і типи ви-пробувань двигунів.

Іноземна мова
Кредити ECTS: 6
Кількість годин: 216
Курс іноземної мови вивчається на протязі двох семестрів та складається з кількох частин, а саме: вивчення грама-тики, читання текстів на спеціальні теми пов’язані за авіаційними двигунами, діалоги та мовні вправи на загальні теми, та аудіювання на теми сучасних наукових програм в галузі інженерії та комп’ютерних наук.

Інтегровані комп’ютерні технології проектування
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Ціль курсу – дати знання, навички і уміння, необхідні для кваліфікованого моделювання деталей і вузлів авіаційних двигунів; виконання нескладних інженерних розрахунків основних деталей авіаційного газотурбінного двигуна в програмному пакеті SolidWorks. Курс включає наступні теми. Автоматизоване проектування і CAD/CAM/CAE системи. Принципи автоматизованого геометричного моделювання. Параметризовані геометричні моделі. Створення та редагування ескізів в SolidWorks Software Suite. Довідкова геометрія. Твердотільне моделювання деталей та складових вузлів. Метод скінчених елементів (МСЕ). Врахування нелінійності в процедурах МСЕ. Виконання теплового, структурного та частотного аналізів конструкції в SolidWorks Simulation. Візуалізація результатів. Приклади. Контактні граничні умови. Рішення контактної задачі на прикладі визначення напружено-деформованого стану торцевих шліців.

Інформатика
Кредити ECTS: 5
Кількість годин: 180
Курс навчає основам програмування на язиках програмування високого рівня та включає наступні теми. Вступ до дисципліни. Загальний устрій комп’ютера. Поняття про операційну систему Windows. Поняття про мови програмування високого рівня. Мова програмування Delphi. Типи даних. Оператори циклу та умови. Створення консольного додатку. Файли. Функції та процедури обробки файлів. Основи чисельних методів.

Конструкція та робочі процеси двигунів та енергетичних установок
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Ціль курсу – формування початкових уявлень про конструкцію авіаційних двигунів (АД) та енергетичних установок (ЕУ), надбання знань з конструкції авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД), принципів роботи і конструкції різ-них вузлів АД та окремих деталей (компресорів, турбін, камер згоряння, та ін.), конструкційних матеріалів, які використовуються у двигунах. Містить наступні основні те-ми. Головні вузли та силові системи ГТД. Умови роботи і навантаження на основні вузли та деталі двигуна. Конструкція компресорів та їх деталей. Конструкція турбін та їх деталей. Основні та форсажні камери згоряння. Вихідні та реверсивні пристрої. Вплив експлуатаційних умов на зміну радіальних зазорів компресора та турбіни. Екологічні характеристики ГТД. Засоби зменшення емісії: вприскування води, каталізатори, конструктивні заходи, особливості їх використання в ГТД наземного і авіаційного призначення.

Конструювання і проектування авіаційних двигунів та енергетичних установок
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 144*
Курс складається з наступних основних тем. Джерела збудження вібрації в авіаційних двигунах. Вібродіагностика двигунів. Розрахунок частот і форм власних коливань робочих лопаток і дисків компресорів і турбін а також оболонок та валів. Боротьба з небезпечними коливання-ми лопаток, дисків, оболонок і валів. Критична частота обертання валу. Поняття "жорсткого" та "гнучкого" валу. Прецесія валів. Вимушені коливання роторів, їх причини. Конструктивні засоби боротьби з критичними частотами обертання валів. Призначення, основні характеристики, кінематичні схеми редукторів. Вимірювачі крутильного моменту. Розрахунок на міцність валу повітряного гвинта. Конструкція коробки агрегатів. Допоміжні механізми. Особливості роботи та конструкція опор роторів ГТД. Газові та мастильні ущільнення. Підбір підшипників кочення, їх посадка у корпусі та на валі. Пружні та демпферні опори роторів. Розрахунки теплового стану підшипника. Конструкція та розрахунок демпферів опор роторів. Профілю-вання, характеристики та розрахунок повітряних гвинтів. Конструкція втулок прямої та зворотної дії. Механізація втулок гвинтів змінного кроку. Курсове проектування.

Механіка матеріалів та конструкцій
Кредити ECTS: 8
Кількість годин: 288
Курс охоплює рівновагу твердого тіла, та складається з таких основних тем. Зовнішні сили та внутрішні сили пружності. Метод перетинів. Епюри. Внутрішні силові фактори в стрижнях, рамах, фермах. Геометричні характеристики плоских фігур. Напружено-деформований стан матеріалів. Тензор напруження. Розрахунки на міцність і жорсткість конструкцій. Складний напружений стан. Теорії міцності. Розрахунок деформацій. Розв’язання статичної невизначеності. Розрахунки на міцність за повторно-змінних навантажень. Розрахунки конструкцій на стійкість. Розрахунки на міцність тонкостінних оболонок.

Надійність двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 144
Містить наступні основні теми. Економічний аспект надійності. Безпека польотів. Надійність як наука. Кількісні характеристики надійності, та методи їх визначення. Математичні моделі розподілу годин безвідмовної праці. Ви-значення часу випробувань для забезпечення потрібного рівня надійності. Швидкісні еквівалентні і циклічні випробування. Раптові та поступові відкази авіаційних двигунів і енергетичних установок. Складні системи та їх характеристики. Використання комбінаторних формул для визначення надійності систем. Резервування. Аналіз рівня надійності двигуна. Аналіз факторів, котрі впливають на ви-черпання ресурсу основних вузлів. Методи підтвердження заданих кількісних показників надійності.

Нарисна геометрія
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Курс передбачає основи нарисної геометрії: робота з проекціями, кривими поверхнями, розв’язання позиційних задач.

Основи автоматики
Кредити ECTS: 2
Кількість годин: 72
Ціль курсу – дати обсяг знань, умінь та навичок щодо методів та засобів визволення фізичної праці людини під час управління технічними процесами. Курс подається у ретроспективі розвитку систем автоматики в світі ( автомати Герона Старшого (I в.), годинники-автомати (ХVIII в), автоматичний супорт (Г. Модслі) і автоматичний регулятор (Д. Уатт), ХХ в. – магнітно-електричне реле, комутатор, автоматична система для визначення швидкості гармат-ного ядра, поява автоматичної зброї). Далі розглядаються автоматичні пристрої в техніці: верстати-автомати, автоматичне регулювання, автоматичне управління в авіацій-ній, автомобільній та військовій техніці, типові ланки ліній-них систем автоматичного регулювання. Також розглядаються елементи конструкції регуляторів: чутливі, підсилюючі, виконавчі елементи. Якість систем автоматичного регулювання.

Основи конструювання авіаційних двигунів і енергетичних установок
Кредити ECTS: 3,5
Кількість годин: 126
Ціль курсу – дати знання щодо основних принципів та підходів до процесу проектування механічних систем, зокрема конструювання авіаційних двигунів і силових установок на їх основі. Містить наступні основні теми. Методологія проектування АД та ЕУ. Життєвий цикл двигуна, агрегату, деталі. Стадії проектування. Технічні та економічні чинники. Принципи конструювання. Створення конструкцій на базі уніфікації. Вибір конструктивної схеми. Розробка варіантів. Конструювання за критеріями надійності. Питомі показники міцності. Жорсткість конструкції. Опір утомленості. Конструювання циклічно навантажених деталей. Контактна міцність. Теплова взаємодія. Легкі сплави. Усування і зменшення напружень. Литі деталі. Механічно оброблені деталі. Конструювання місць стикування деталей. Ув'язка форми деталі з методом її обробки. Сварні та паяні деталі і вузли. Деталі і вузли з листових матеріалів. Забезпечення технологічності зборки і ро-зборки деталей і вузлів. Засоби центрування і фіксування деталей і вузлів; засоби передачі крутних моментів.

Проектування авіаційних силових установок і агрегатів
Кредити ECTS: 3,5
Кількість годин: 126
Курс спрямований на надання знань та навичок, необхідних для розробки систем та агрегатів авіаційної силової установки (СУ). Курс присвячений загальній інформації про вузли СУ літальних апаратів, загальну структуру, принцип роботи, конструктивні схеми, основні параметри, ефективність, визначення діючих сил, матеріали та методи розрахунку таких агрегатів: шестеренні насоси, плунжерні насоси, відцентрові насоси, паливні- та оливні форсунки, система запуску.

Російська мова
Кредити ECTS: 18,5
Кількість годин: 666
Курс російської мови вивчається на протязі 7-ми семестрів та складається з кількох частин, а саме: вивчення граматики, читання текстів на спеціальні теми пов’язані за авіаційними двигунами, діалоги та мовні вправи на загальні теми, та аудіювання на теми сучасних наукових програм в галузі інженерії та комп’ютерних наук.

Теоретична механіка
Кредити ECTS: 7
Кількість годин: 252
Вивчаються наступні теми. Основні поняття: сила, момент сили, пара сил, механічна система. Кінематика точки. Поступовий, обертальний, плоскопаралельний, сферичний, вільний рух твердого тіла. Складний рух точки. Складний рух твердого тіла. Динаміка точки в інерціальній системі відліку. Диференційні рівняння руху матеріальної точки в інерціальній та неінерціальній системі відліку. Кінетична енергія, робота сил. Принцип Д’Аламбера. Принцип віртуальних переміщень. Загальне рівняння динаміки. Рівняння Лагранжа 2-го роду.

Теорія і розрахунок лопатевих машин
Кредити ECTS: 8,5
Кількість годин: 306*
Містить наступні основні теми. Класифікація лопатевих машин (ЛМ) та області застосування ЛМ, вимоги щодо них. Конструктивні схеми ЛМ. Рівняння нерозривності, кількості та моменту кількості руху, тепловміщення ізоентропічного та політропічного процесу. Узагальнене рівняння Бернуллі. Ступінь лопатевої машини, основні пара-метри, плани швидкостей, робота ступені, залежність форми течії від ступеня реактивності. Решітки профілів, геометричні параметри, зв’язок кінематики потоку з геометричними параметрами решіток. Осьові компресори. Ступінь осьового компресора, принцип дії, призначення основних елементів, основні параметри. Плани швидкостей. Ступінь, що має вхідний направляючий апарат (ВНА). Газові турбіни. Ступінь газової турбіни, принцип дії, призначення основних елементів, газотермодинамічні процеси, плани швидкостей, активні та реактивні ступені. Ступінь відцентрового компресора. Принцип дії, призначення основних елементів, основні геометричні та термогазодинамічні параметри. Плани швидкостей. Закономірності зміни параметрів уздовж проточної частини. Характеристики лопатевих машин. Перехід від теоретичних до дійсних характеристик ступенів лопаткових машин, характеристики ступеня осьового компресора, нестійкі режими роботи ступеня, причини, що їх викликають. Багатоступеневі осьові компресори та їх регулювання. Вибір параметрів ступенів при проектуванні на розрахунковому режимі. Багатоступеневі осьові газові турбіни, радіальні турбіни та їх регулювання. Вибір параметрів ступенів при проектуванні на розрахунковому режимі. Особливості проектування охолоджуваних ступенів турбіни.

Теорія механізмів та машин
Кредити ECTS: 5
Кількість годин: 180*
Курс дає поняття про будову і класифікацію механізмів, методи кінематичного та динамічного дослідження, проектування механізмів і машин. Курс включає наступні основні теми. Структурний та кінематичний аналіз механізмів. Дослідження важільних механізмів методом вектор-них замкнених контурів, методом планів швидкостей та прискорень. Кінематичне дослідження зубчастих механізмів. Динамічний аналіз механізмів. Силовий розрахунок механізмів. Тертя у різних типах механізмів. Механічний коефіцієнт корисної дії. Структурний синтез механізмів. Синтез зубчастих зачеплень. Евольвентне зачеплення. Синтез зубчастих планетарних механізмів. Синтез важільних механізмів. Курсове проектування.

Теорія повітряно-реактивних двигунів
Кредити ECTS: 8
Кількість годин: 288*
Містить наступні основні теми. Силові установки з повітряно-реактивними двигунами (ПвРД), їх параметри, класифікація, області використання. Схеми ПвРД. Характеристики елементів ПвРД. Дозвукові та надзвукові вхідні пристрої. Помпаж і «зуд» і регулювання надзвукових вхі-дних пристроїв. Характеристики та регулювання компресора. Термодинамічний аналіз циклу ПвРД. Програми управління та спільна робота елементів силової установки. Система рівнянь, що описують спільну роботу елементів ПвРД. Швидкісні та висотні характеристики силових установок. Несталі режими роботи ГТД. Умови спільної ро-боти елементів ПвРД в несталих процесах. Запуск, прийомистість і скид газу ПвРД, форсований режим. Курсове проектування.

Термодинаміка і теплообмін
Кредити ECTS: 4
Кількість годин: 144
Складається з наступних тем. Термічні параметри стану. Основні термодинамічні процеси. Закони ідеального газу. Суміші ідеальних газів. Параметри процесу: робота і теплота, поняття теплоємності. Перший закон термодинаміки для за-критої системи. Другий закон термодинаміки. Цикл Карно. Ентропія. Інтеграл Клаузіуса. Термодинамічна вірогідність. Основна термодинамічна тотожність. Рівняння Максвела. Алгоритм аналізу термодинамічного процесу. Механізм тепло-провідності в різних середовищах. Закон Фурье. Коефіцієнт теплопровідності. Диференціальні рівняння теплопровідності. Фізичні основи процесу теплопередачі. Гідродинамічний і тепловий пограничні шари. Диференціальні рівняння пограничного шару та конвективного теплообміну. Основи теорії подібності фізичних явищ. Критерії подібності, їх фізичний сенс. Моделювання процесів тепло/масообміну.

Технологія двигунобудування
Кредити ECTS: 5,5
Кількість годин: 198
Зміст курсу. Конструктивні елементи і геометричні пара-метри різця. Кінематика процесу різання. Класифікація матеріалів різальних інструментів. Класифікація, технологічні можливості і вживаність лезових і абразивних різальних інструментів. Вибір технологічного устаткування для операції. Розрахунки режимів різання. Технічне нормування операцій. Оформлення технологічної документації. Технологія виготовлення валів, дисків, лопаток компресорів і турбіни ГТД.

Технологія виробництва двигунів та енергетичних установок
Кредити ECTS: 7
Кількість годин: 252
Ціль курсу – отримання відомостей про проектування технологічних процесів (ТП), набуття студентами необхідних компетенцій та навичок ефективно проектувати операції технологічного процесу виготовлення деталей авіаційних двигунів та розробляти операції механічної обробки, використовуючи сучасне обладнання та інструмент. В курсі іде мова про технічну підготовку виробництва, типи машинобудівних виробництв, форми організації ТП. Також дуже докладно розглядається якість і точність обробки, методи забезпечення точності, шляхи зниження впливу погрішностей установок на точність обробки. Окрема увага приділяється побудові загального маршруту обробки, вибору місця хіміко-термічної обробки, технічному контролю та розмірному аналізу.

Фізика
Кредити ECTS: 9,5
Кількість годин: 342
Інженерна фізика вивчається 2 семестри. В курсі фізики вивчаються наступні теми. Основи механіки (кінематика та динаміка матеріальної точки, твердих тіл; статика). Ро-бота, енергія. Закони збереження енергії у механиці, деякі розділи релятивістської механіки. Механічні коливання та хвилі в пружних середовищах. Термодинаміка. Теплові машини. Електрика. Постійний електричний струм. Електромагнетизм. Хвильова оптика. Квантова оптика. Деякі розділи квантової механіки. Деякі розділи фізики твердого тіла, побудова та характеристики атомних ядр, радіоактивність.

Фізико-хімічні основи технологічних процесів
Кредити ECTS: 6
Кількість годин: 216
Ціль курсу – надання знань про фізико-хімічні технологічні особливості процесів виготовлення заготовок (деталей) шляхом обробки металів різанням, обробки металів тис-ком, методом лиття, деформаційними та іншими метода-ми, нанесення гальванічних покриттів, загартування поверхонь деталей, зварювання деталей. Курс містить на-ступні основні теми. Лиття (у земляні форми, в оболонкові форми, в металеві форми, відцентрове лиття, виливання по виплавленим моделям, лиття під тиском та ін.) типи машин, що використовуються для лиття. Способи виробництва виробів з порошків. Зміцнення поверхонь металів методами пластичної деформації. Покриття кадмієм, цин-ком, нікелем, хромом та ін. Обробка металів різанням (точіння, стругання, свердлування, зенкерування, розвертування, фрезерування, протягування). Методи виготовлення зубчастих коліс. Нарізання різьби. Абразивна обробка. Обробка металів тиском. Кування. Об'ємне штампування. Імпульсна обробка металів. Дугове зварювання. Електронно-променеве зварювання. Зварювання плавленням. Контактне зварювання. Зварювання вибухом. Магнітно - імпульсне зварювання.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Зміст дисципліни і її завдання. Сенс, функції та роль філософії в суспільстві. Людина як головна тема і загадка філософії. Взаємозв'язок філософії з іншими науками. Предмет теоретичної філософії. Специфіка філософського ставлення до світу. Методи філософії. Філософія як мислення про предмети, ідеї, проблеми, що розглядають-ся з точки зору призначення людини. Традиційно матеріалістична інтерпретація основного питання філософії як питання про відношення мислення до буття. Розподіл філософів на матеріалістів і ідеалістів. Питання про субстанцію. Міф як перша форма усвідомлення людиною себе і світу. Перші спроби раціонального пояснення картини мі-ра. Філософія і зародження науки.

Хімія
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Курс вивчає застосування хімії при проектуванні, виготовленні та технічному обслуговуванні аерокосмічної техніки. Вивчаються наступні теми. Хімічна термодинаміка. Хімічна кінетика. Структура речовини. Електрохімічні яви-ща. Хімічні джерела електроенергії. Електроліз. Корозія металів і сплавів, захист металів від корозії.

Навчальна практика
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Мета курсу навчитися користуватися пакетами офісних прикладних програм щодо оформлення загальної та науково-технічної документації (за-питів, звітів, технічних завдань, ін.).

Ознайомча практика
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Мета курсу знайомство зі структурою, історією, основними технологіями підприємства (закладу), системою якості та технікою безпеки.

Виробнича практика
Кредити ECTS: 3
Кількість годин: 108
Мета курсу знайомство з методами конструювання, технологіями виробництва та безпосередньо виробництвом, включаючи контроль якості виробленої продукції.

Випускна робота бакалавра
Кредити ECTS: 9
Кількість годин: 324
Систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання і їх практичне використання при вирішенні конкретних наукових, прикладних, інженерних, економіко-соціальних і виробничих питань у авіаційній та ракетно-космічній галузі; розвиток навичок самостійної роботи, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування.

* Години на курсове проектування були додані до годин курсу